Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1446) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Informacje ze strony internetowej oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Szczecinie udostępniane są na poniższych warunkach:
1. należy poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Morskiego w Szczecinie,
2. należy podać datę pozyskania informacji,
3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.

Informacje sektora publicznego są udostępniane przez Urząd Morski w Szczecinie do ponownego wykorzystywania bez opłat.

Tryb odwoławczy: zastosowanie mają art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1446) i Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Urząd Morski w Szczecinie nie zawierał umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.