Uznanie stacji atestacji

- formularz zgłoszeniowy - PS16.F01 ( docx ) ( pdf )

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:

 1. zakres usług dotyczących atestacji, odpowiadający przepisom dotyczących stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku;
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 3. imiona i nazwiska pracowników stacji wraz ze wskazaniem stanowisk tych pracowników oraz uprawnieniami do wykonywania atestacji;
 4. kopie posiadanych autoryzacji producenta na poszczególne urządzenia i wyposażenie statku.
  OPŁATY – opłata administracyjna zgodna z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie morskim, Załącznik - Opłaty za przeprowadzenie inspekcji i wystawienie certyfikatów.

Szczegółowe informacje i uzgodnienia:

 1. - Michał Czubakowski – Główny Inspektor – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
 2. - Leszek Skowroński – Z-ca Głównego Inspektora – Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 233
 3. - Agata Hoppe – Z-ca Głównego Inspektora - pok. 115, tel.: 91 44 03 594

Konsultacje w sprawie przygotowania:

 1. - Piotr Kałuża – Starszy Inspektor – pok. 108, tel.: 91 44 03 595
 2. - Jerzy Moskwa – Starszy Inspektor – pok. 104, tel.: 91 44 03 283
 3. - Sebastian Terenowicz– Starszy Inspektor – pok. 104, tel.: 91 44 03 283
 4. - Mariusz Janiszewski – Starszy Inspektor – Świnoujście, pok. 19, tel.: 91 32 14 316
 5. - Ireneusz Paluch - Starszy Inspektor – Świnoujście, pok. 19, tel.: 91 32 14 316
 6. - Tadeusz Nawój – Starszy Inspektor – Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 226
 7. - Jan Ścieszka – Starszy Inspektor - Słupsk, pok. 4, tel.: 59 84 74 226

Wykaz stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku uznanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ( pdf )