Zał. 2

 

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA

 

 

 

 

TEMAT  SPRAWY:

          Zatwierdzenie planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych

   

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektorat  Ochrony  Środowiska  Morskiego  

ul. Jana z Kolna 9,  71-603 Szczecin  tel.(091) : 4403-533, 4403-485, 4403-419, fax.43-32-700

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Rozporządzenie RM z dn. 3.12.2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń           i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. Nr  239, poz.2026).

  

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Podmioty  zarządzające  portem,  przystanią,  terminalem  lub  stocznią  remontową 

opracowują i na bieżąco aktualizują plany zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód

portowych.

Plany wymagają uzgodnienia z dyrektorem Służby SAR oraz właściwym terytorialnie

Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Uzgodnione plany zatwierdza, w formie decyzji,  Dyrektor  Urzędu  Morskiego.

 

II. OPŁATY:

Zgodne z Ustawą z dn.16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225,poz.1635 z późn.zm.) 

 - decyzja -  10 zł –  (część I pkt.53 załącznika do ustawy).

 

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin prowadzony w PKO Bank Polski nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 z adnotacją- opłata skarbowa. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej należy dołączyć z chwilą złożenia wniosku

 

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

IV. TRYB  ODWOŁAWCZY:

 

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.