KARTA INFORMACYJNA

 

 

KPn

 

 

TEMAT SPRAWY:

 

Zezwolenie na wykonywanie stałego przewozu pasażerów lub ładunku pomiędzy portami polskimi przez statki o obcej przynależności

 

 

 

 

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE STAŁEGO PRZEWOZU PASAŻERÓW LUB ŁADUNKU POMIĘDZY PORTAMI POLSKIMI PRZEZ STATKI O OBCEJ PRZYNALEŻNOŚCI wydaje Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, w przypadku gdy port rozpoczęcia podróży znajduje się w obszarze jego działania.

 

WNIOSEK  o wydanie w.w. zezwolenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Batorego 4; pok. nr 117

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

- Art. 104 kpa ( Dz. U. z 2013 poz. 267 ) oraz art. 9 § 3 ustawy z 18.09.2001 r. Kodeks Morski
( Dz. U. z  2009 nr 217 poz. 1689 ) 

 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1282 z póź. zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek, w którym armator lub jego przedstawiciel zwraca się do Dyrektora Urzędu o wydanie zezwolenia na „.....” - określić jak w tytule. We wniosku należy podać:

       1. wnioskodawcę

2. nazwę statku

3. banderę statku

4. określić czego przewóz będzie dotyczył ( pasażerowie/ładunek )

5. port rozpoczęcia podróży

6. okres w jakim przewozy będą wykonywane

7. pojemność brutto statku

 

 

II. OPŁATY:

 

Zgodnie z Cennikiem opłat za czynności Urzędu Morskiego w Szczecinie

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Zgodnie z kpa ( Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 )

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.