29 maja 2015      Administrator      Informacje

Spotkanie inaugurujące projekt

W dniach 18-19 marca 2015 roku, w Göteborgu, odbyło się spotkanie oficjalnie inaugurujące projekt Baltic SCOPE Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans.

Projekt jest poświęcony wypracowaniu procedur uzgodnień transgranicznych dla planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich nakazanych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r., ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Działania objęte projektem stanowią realizację jednego z celów Zintegrowanej Polityki Morskiej UE. Zgodnie z dyrektywą, wszystkie kraje nadbałtyckie mają objąć planami zagospodarowania przestrzennego obszary Bałtyku do roku 2021, w związku z czym wypracowanie zasad sporządzania i uzgadniania tych planów w kontekście transgranicznym jest bardzo istotne. Biorąc pod uwagę specyfikę lokalną i różnice prawne, występujące w każdym z krajów, projekt podzielono na dwie części (studia przypadków).

Pierwszy dotyczy obszaru południowo-zachodniego Bałtyku, gdzie partnerami są: Polska, Szwecja i Niemcy, drugi Bałtyku centralnego - z partnerami ze Szwecji, Estonii i Łotwy. Uzgodnienia obejmą: żeglugę, rybołówstwo, infrastrukturę i energetykę oraz oddziaływanie na środowisko morskie. W projekcie uczestniczą również Finlandia i trzy organizacje działające w obszarze Morza Bałtyckiego. Liderem projektu jest Szwedzka Agencja Morska i Gospodarki Wodnej (Swedish Agency for Marine and Water Management - SwAM). Partnerami projektu są przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne na obszarach morskich z krajów nadbałtyckich: Niemiec, Polski, Danii, Łotwy, Estonii i Finlandii oraz organizacji: VASAB, HELCOM i Nordregio. Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który jako partner projektu reprezentuje Ministra Infrastuktury i Rozwoju, Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Baltic SCOPE jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (poza programem operacyjnym) na postawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r., w sprawie EFMR. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym ogólna wartość umowy wynosi 2 638 852 EUR. Czas trwania projektu - 24 miesiące.

Wniosek aplikacyjny został zatwierdzony przez Komisję Europejską i planowane jest podpisanie umowy z KE przez Lidera Projektu, reprezentującego wszystkich partnerów przed końcem marca 2015 r. W następnej kolejności Lider Projektu podpisze umowy partnerskie z poszczególnymi partnerami. Dodatkowe informacje na temat projektu Baltic SCOPE dostępne są w języku angielskim na stronie na stronie SwAM.

 

Fot. Kat Singer - SwAMMetryka informacji

  Utworzono: 29 maja 2015   Poprawiono: 03 lipiec 2015 Odsłony: 8159